Real Time Streaming Protocol (RTSP)

Định nghĩa Real Time Streaming Protocol (RTSP) là gì?

Real Time Streaming Protocol (RTSP)Real Time Streaming Protocol (RTSP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Real Time Streaming Protocol (RTSP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Real Time Streaming Protocol (RTSP) là một giao thức cung cấp khuôn khổ cho thời gian thực chuyển phương tiện truyền thông dữ liệu ở mức ứng dụng. Giao thức tập trung vào việc kết nối và điều khiển các phiên họp đa giao dữ liệu trên dây chuyền đồng bộ hóa thời gian cho phương tiện truyền thông liên tục như video và âm thanh. Nói tóm lại, thời gian thực trực tuyến giao thức hoạt động như một điều khiển từ xa mạng cho thời gian thực các tập tin media và đa phương tiện máy chủ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lợi dụng quá trình truyền, thời gian thực giao thức trực tuyến được dựa trên băng thông có sẵn giữa nguồn và đích và phá vỡ các dữ liệu lớn thành những kích thước gói tin. Điều này cho phép các phần mềm máy khách để chơi một gói, trong khi giải nén các gói tin thứ hai và tải về thứ ba. Người dùng sẽ nghe / xem các tập tin phương tiện truyền thông mà không cảm thấy một khoảng trống giữa các tập tin dữ liệu. Một số các tính năng của giao thức truyền tải thời gian thực tương tự như IPV6.

What is the Real Time Streaming Protocol (RTSP)? – Definition

Real Time Streaming Protocol (RTSP) is a protocol which provides framework for real time media data transfer at the application level. The protocol focuses on connecting and controlling the multi data delivery sessions on lines of time synchronization for continuous media like video and audio. In short, real time streaming protocol acts as a network remote control for real time media files and multimedia servers.

Understanding the Real Time Streaming Protocol (RTSP)

Taking advantage of the streaming process, real time streaming protocol is based on the bandwidth available between the source and destination and breaks the large data into packet sized ones. This allows for the client software to play one packet, while decompressing the second packet and downloading the third. Users would listen / see the media files without feeling a break between the data files. Some of the features of the real time streaming protocol are similar to IPV6.

Thuật ngữ liên quan

  • Protocol
  • Media
  • Media Server
  • Request for Comments (RFC)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm