Self-serving bias

Định nghĩa Self-serving bias là gì?

Self-serving biasBias tự phục vụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Self-serving bias – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xu hướng mất tín dụng cho kết quả thành công, và để từ chối trách nhiệm đối với những người không thành công.

Definition – What does Self-serving bias mean

Tendency to take credit for successful outcomes, and to deny responsibility for the unsuccessful ones.

Source: ? Business Dictionary