Step-down method

Định nghĩa Step-down method là gì?

Step-down methodPhương pháp bước xuống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Step-down method – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình cân bằng ngân sách bằng cách giảm số lượng các chi phí bằng nhiều cách. Tại điểm cao, mục tiêu là để giảm chi phí vào các mặt hàng yêu cầu. Tại điểm thấp nhất, mục tiêu là để giảm chi phí vào các mục nhất-mong muốn.

Definition – What does Step-down method mean

The process of balancing a budget by reducing the number of expenses in several ways. At the high point, the goal is to reduce expenditures on demanded items. At the lowest point, the goal is to reduce expenditures on the least-desired items.

Source: ? Business Dictionary