Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)

Định nghĩa Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) là gì?

Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)Thương mại và Đầu tư Khung Hiệp định (TIFA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hiệp định thương mại giữa các quốc gia đang tìm cách để phát triển các cấu trúc cần thiết hoặc các khuôn khổ, chẳng hạn như các ủy ban và hội đồng thương mại, mà sẽ di chuyển các quốc gia thương mại gần gũi hơn với một thỏa thuận thương mại tự do. Nó là một hình thức hội nhập kinh tế. Xem hiệp ước song phương cũng đầu tư, Hiệp định thương mại ưu đãi (PTA), khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung, liên minh tiền tệ

Definition – What does Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) mean

A trade pact between countries that seeks to develop the necessary structures or frameworks, such as committees and trade councils, that will move the trading countries closer to a free trade agreement. It is a form of economic integration. See also bilateral investment treaty, Preferential Trade Agreement (PTA), free trade area, customs union, common market, monetary union

Source: ? Business Dictionary