Union shop

Định nghĩa Union shop là gì?

Union shopCửa hàng công đoàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Union shop – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khoản trong một hợp đồng công đoàn (thương lượng tập thể) mà yêu cầu tất cả nhân viên để trở thành thành viên của công đoàn (hiệp hội) thường là trong vòng 30 ngày kể từ khi tuyển dụng, và để duy trì thành viên của họ như là một điều kiện của việc làm trong công ty. Còn được gọi là cửa hàng liên kết.

Definition – What does Union shop mean

Clause in a union (collective bargaining) agreement that requires all employees to become members of the union (association) usually within 30 days of hiring, and to retain their membership as a condition of employment in the firm. Also called association shop.

Source: ? Business Dictionary