Unique selling proposition (USP)

Định nghĩa Unique selling proposition (USP) là gì?

Unique selling proposition (USP)Độc đáo đề xuất bán hàng (USP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unique selling proposition (USP) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lợi ích thực sự hay nhận thức của một hàng hóa hay dịch vụ mà phân biệt nó từ những thương hiệu cạnh tranh và cung cấp cho người mua nó là một lý do hợp lý để thích nó hơn các nhãn hiệu khác. USP thường là một thành phần quan trọng của một xung quanh chủ đề khuyến mại mà một chiến dịch quảng cáo được xây dựng.

Definition – What does Unique selling proposition (USP) mean

Real or perceived benefit of a good or service that differentiates it from the competing brands and gives its buyer a logical reason to prefer it over other brands. USP is often a critical component of a promotional theme around which an advertising campaign is built.

Source: ? Business Dictionary