XPL File

? Cách mở file .XPL? Những phần mềm mở file .XPL và sửa file lỗi. Convert Binary XPL file sang định dạng khác.

.XPL File Extension

   

File name XPL File
File Type 1LcdStudio Playlist File
Nhà phát triển LcdStudio
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .XPL là file gì?

XPL là Settings Files – 1LcdStudio Playlist File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LcdStudio.

Tập tin được sử dụng bởi LcdStudio, một chương trình cho phép người dùng tạo ra các chương trình mà làm cho hiệu suất dữ liệu máy tính trên toàn bộ màn hình; chứa một danh sách các tập tin thiết kế .XDS để được chơi trong một ứng dụng LcdStudio; dùng để hiển thị trực quan động từ dữ liệu hiệu suất máy tính sống.

What is a XPL file?

File used by LcdStudio, a program that allows users to create programs that render computer performance data on an entire monitor screen; contains a list of .XDS design files to be played in an LcdStudio application; used to display dynamic visualizations from live computer performance data.

Cách mở .XPL file

Để mở file .XPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPL do người dùng đóng góp.

  • RealPlayer (
  • iTunes
  • iTunes
  • RealPlayer Cloud
  • RealOne Player
  • PowerDVD
  • PowerDVD

Chuyển đổi file .XPL

File .XPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.