Acquirer

Định nghĩa Acquirer là gì?

AcquirerThâu tóm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Acquirer – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân hay công ty nào giành sở hữu hoặc quyền sở hữu tài sản, quyền lợi kinh doanh hoặc mục khác. Xem thêm mua lại.

Definition – What does Acquirer mean

A person or company who gains possession or ownership of property, a business interest or other item. See also acquisition.

Source: ? Business Dictionary