Corporate umbrella

Định nghĩa Corporate umbrella là gì?

Corporate umbrellaTổng công ty. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Corporate umbrella – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Được thành lập vào hình ảnh công ty sử dụng như một công cụ quảng cáo trong phần giới thiệu các sản phẩm mới hoặc nỗ lực.

Definition – What does Corporate umbrella mean

Established corporate image used as a promotional tool in the introduction of new products or endeavors.

Source: ? Business Dictionary