Fact sheet

Định nghĩa Fact sheet là gì?

Fact sheetTờ thông tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fact sheet – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tờ giấy cung cấp thông tin về một sản phẩm hay dịch vụ mà có thể được sử dụng cho mục đích công khai

Definition – What does Fact sheet mean

a sheet of paper giving information about a product or service which can be used for publicity purposes

Source: ? Business Dictionary