Hack/Phreak/Virii/Crack/Anarchy (H/P/V/C/A)

Định nghĩa Hack/Phreak/Virii/Crack/Anarchy (H/P/V/C/A) là gì?

Hack/Phreak/Virii/Crack/Anarchy (H/P/V/C/A)Hack / Phreak / virii / Crack / Anarchy (H / P / V / C / A). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hack/Phreak/Virii/Crack/Anarchy (H/P/V/C/A) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hack / phreak / virii / crack / tình trạng hỗn loạn (H / P / V / C / A) đề cập đến các hành vi độc hại và phi đạo đức tập thể được thực hiện bởi các chuyên gia máy tính cá nhân khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Hack/Phreak/Virii/Crack/Anarchy (H/P/V/C/A)? – Definition

Hack/phreak/virii/crack/anarchy (H/P/V/C/A) refers to the collective malicious and unethical acts performed by computing professionals or other individuals.

Understanding the Hack/Phreak/Virii/Crack/Anarchy (H/P/V/C/A)

Thuật ngữ liên quan

  • Hack
  • Phreaking
  • Virus
  • Crack
  • Hacking Tool
  • Hacktivism
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm