Idea champion

Định nghĩa Idea champion là gì?

Idea championVô địch ý tưởng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Idea champion – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem nhà vô địch.

Definition – What does Idea champion mean

See champion.

Source: ? Business Dictionary