Legislation

Định nghĩa Legislation là gì?

LegislationPháp luật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Legislation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Quá trình thông qua đó các đạo luật được ban hành bởi một cơ quan lập pháp được thành lập và trao quyền để làm như vậy.

Definition – What does Legislation mean

1. The process through which statutes are enacted by a legislative body that is established and empowered to do so.

Source: ? Business Dictionary