Modulation Fallback

Định nghĩa Modulation Fallback là gì?

Modulation FallbackĐiều chế dự phòng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Modulation Fallback – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Điều chế dự phòng là một tích hợp tính năng modem tạo điều kiện kết nối dữ liệu và chuyển giao giữa hai modem hoạt động ở tốc độ tối đa khác. Tốc độ phổ biến cao nhất là tốc độ truyền dữ liệu nhanh nhất giữa modem. Điều này có nghĩa rằng nhanh hơn modem phải “rơi trở lại” với tốc độ của modem chậm hơn.
Ngoài ra, khi một modem không thể kết nối với một modem vì những lý do khác, chẳng hạn như thay đổi điều kiện đường, nó sẽ thực hiện lại việc chuyển với tốc độ thấp hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong cuộc gọi modem, modem gọi gửi ra một giai điệu trong một điều chế cụ thể mà thường được xác định bởi tốc độ giao diện giữa modem và máy tính tương ứng của nó. Nếu modem trả lời hỗ trợ gửi đi điều chế, một kết nối xảy ra ngay lập tức. Nếu không, modem gọi có thể phải rơi trở lại để điều chế cao nhất mà hai modem có điểm chung.
Ví dụ về điều chế dự phòng cho các tiêu chuẩn dial-up cụ thể bao gồm:

What is the Modulation Fallback? – Definition

Modulation fallback is a built-in modem feature that facilitates data connectivity and transfer between two modems operating at different maximum speeds. The highest common speed is the fastest data transfer speed between modems. This means that the faster modem must “fall back” to the speed of the slower modem.
Also, when a modem cannot connect with another modem for other reasons, such as changing line conditions, it will reattempt the transfer at a lower speed.

Understanding the Modulation Fallback

During a modem call, the calling modem sends out a tone in a specific modulation that is often determined by the interface speed between the modem and its corresponding PC. If the answering modem supports the sent modulation, a connection occurs immediately. If not, the calling modem may have to fall back to the highest modulation that the two modems have in common.
Examples of modulation fallback for specific dial-up standards include:

Thuật ngữ liên quan

  • Modulation
  • Universal Service Bus Modem (USB Modem)
  • Telecommunications
  • Pulsing Zombie
  • XMODEM
  • Cable Modem
  • V.22
  • Data Transfer Rate (DTR)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm