Radiation

Định nghĩa Radiation là gì?

RadiationSự bức xạ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Radiation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. truyền trực tiếp của nhiệt hoặc năng lượng điện từ trong không gian hoặc phương tiện khác. Đây là ‘phi ion hóa’ loại bức xạ mà không ảnh hưởng đến liên kết hóa học và do đó thường là vô hại. Còn được gọi là năng lượng bức xạ.

Definition – What does Radiation mean

1. Direct transmission of heat or electromagnetic energy through space or another medium. It is the ‘non-ionizing’ type of radiation that does not affect chemical bonds and thus is usually harmless. Also called radiant energy.

Source: ? Business Dictionary