SOA

Định nghĩa SOA là gì?

SOASOA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SOA – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của “Dịch vụ Oriented Architecture.” Khi doanh nghiệp phát triển, họ thường thêm các sản phẩm và dịch vụ mới. Trong khi những bổ sung có thể giúp làm cho các doanh nghiệp lớn hơn, nó thường rất khó để thực hiện chúng một cách hiệu quả. Mục tiêu của SOA là để làm cho nó dễ dàng cho các doanh nghiệp để phát triển và thêm các dịch vụ mới.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SOA? – Definition

Stands for “Service Oriented Architecture.” When businesses grow, they often add new products and services. While these additions may help make the business larger, it is often difficult to implement them in an efficient manner. The goal of SOA is to make it easy for businesses to grow and add new services.

Understanding the SOA

Thuật ngữ liên quan

  • SO-DIMM
  • SOAP

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm