Strategic priorities

Định nghĩa Strategic priorities là gì?

Strategic prioritiesƯu tiên chiến lược. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Strategic priorities – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mục tiêu chiến lược xếp hạng bởi tầm quan trọng của họ trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược. Tất cả các kế hoạch và phân bổ nguồn lực hoạt động hay chiến thuật tiếp theo dựa trên các ưu tiên chiến lược.

Definition – What does Strategic priorities mean

Strategic objectives ranked by their importance in achieving the strategic goals. All subsequent operational or tactical planning and resource allocation is based on strategic priorities.

Source: ? Business Dictionary