Tactile communication

Định nghĩa Tactile communication là gì?

Tactile communicationTruyền xúc giác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tactile communication – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại giao tiếp đó không phải là lời nói nhưng vẫn có thể đặt qua các thông báo dự định. cũng có thể được gọi đơn giản là giao tiếp phi ngôn ngữ.

Definition – What does Tactile communication mean

A type of communication that is not verbal but is still able to put across the intended message. Can also be referred to simply as nonverbal communication.

Source: ? Business Dictionary