User Agent Server (UAS)

Định nghĩa User Agent Server (UAS) là gì?

User Agent Server (UAS)User Agent Server (UAS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User Agent Server (UAS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

User Agent Server (UAS) là một ứng dụng Voice over Internet Protocol (VoIP) mà phản ứng với User Agent Client (UAC) yêu cầu dịch vụ dựa trên đầu vào hoặc kích thích bên ngoài khác trong Session Initiation Protocol (SIP) hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Căn cứ RFC 1945, các User Agent (UA) header field được sử dụng bởi HTTP, SIP và Simple Mail Transfer Protocol / Mạng News Transfer Protocol (SMTP / NNTP). SIP UA sử dụng giao thức client-server để tạo điều kiện (PTP) cuộc gọi peer-to-peer. Trong cuộc nói chuyện client-server, danh tính của UA được truyền đi trong HTTP hoặc SIP qua lĩnh vực UA của tiêu đề. Thông tin này được sử dụng để thiết lập các thông số phiên giao tiếp tùy chọn, chẳng hạn như cung cấp nội dung định dạng đúng để máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh.

What is the User Agent Server (UAS)? – Definition

User Agent Server (UAS) is a Voice over Internet Protocol (VoIP) application that responds to User Agent Client (UAC) service requests based on input or other external stimuli in Session Initiation Protocol (SIP) systems.

Understanding the User Agent Server (UAS)

Pursuant to RFC 1945, the User Agent (UA) header field is used by HTTP, SIP and Simple Mail Transfer Protocol/Network News Transfer Protocol (SMTP/NNTP). The SIP UA uses the client-server protocol to facilitate peer-to-peer (PTP) calls. During the client-server conversation, the UA’s identity is transmitted in HTTP or SIP via the header’s UA field. This information is used to set optional communication session parameters, such as providing properly formatted content to desktops or smartphones.

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Server
  • User Agent Client (UAC)
  • Session Initiation Protocol (SIP)
  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  • User Agent (UA)
  • Networking
  • Error Control (EC)
  • Azure Fabric Controller
  • Data

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm