Computational Geometry

Định nghĩa Computational Geometry là gì?

Computational GeometryComputational Geometry. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computational Geometry – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hình học tính toán là một nhánh của khoa học máy tính mà các thuật toán nghiên cứu có thể được thể hiện bằng các hình thức khác của hình học. Về mặt lịch sử, nó được coi là một trong những lĩnh vực lâu đời nhất ở máy tính, mặc dù hình học tính toán hiện đại là một sự phát triển gần đây. Lý do chính cho sự phát triển của hình học tính toán đã được do tiến bộ đạt được trong đồ họa máy tính, cũng như computer-aided design và sản xuất. Tuy nhiên, một số vấn đề có xu hướng cổ điển trong tự nhiên và trực quan đến từ toán học. Các ứng dụng của hình học tính toán có thể được tìm thấy trong robot, thiết kế mạch tích hợp, computer vision (3-D tái thiết), kỹ thuật máy tính hỗ trợ và hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hình học tính toán chủ yếu phân thành hai nhánh chính: tổ hợp tính toán hình học và số học tính toán hình học. Các giao dịch đầu tiên với các đối tượng hình học như những thực thể riêng biệt. Ví dụ, nó có thể được dùng để xác định đa diện nhỏ nhất hoặc đa giác có chứa tất cả các điểm đó được đưa ra, đó là một vấn đề thân lồi. Một ví dụ khác là trong những vấn đề hàng xóm gần nhất, nơi nó là cần thiết để tìm ra điểm gần nhất với một điểm truy vấn từ một tập hợp các điểm. Thứ hai, số điện toán hình học, có nghĩa là để đại diện cho đối tượng thực thế giới theo những cách mà có khuynh hướng cho tính toán trong CAD hoặc các hệ thống CAM. phần quan trọng ở đây là bề mặt tham số và các đường cong, chẳng hạn như đường cong spline và các đường cong Bezier.

What is the Computational Geometry? – Definition

Computational geometry is a branch of computer science that studies algorithms which can be expressed in other forms of geometry. Historically, it is considered one of the oldest fields in computing, although modern computational geometry is a recent development. The primary reason for the development of computational geometry has been due to progress made in computer graphics, as well as computer-aided design and manufacturing. However, several problems tend to be classical in nature and come from mathematical visualization. Applications of computational geometry can be found in robotics, integrated circuit design, computer vision (3-D reconstruction), computer-aided engineering and geographic information systems (GIS)

Understanding the Computational Geometry

Computational geometry is largely classified into two major branches: combinatorial computational geometry and numerical computational geometry. The first deals with geometric objects as discrete entities. For example, it can be used to determine the smallest polyhedron or polygon that contains all points that are given, which is a convex hull problem. Another example is that of the nearest neighbor problem, where it is required to find the closest point to a query point from a set of points. The second, numerical computational geometry, is meant to represent real-world objects in ways that are apt for computations in CAD or CAM systems. Important portions here are parametric surfaces and curves, such as spline curves and Bezier curves.

Thuật ngữ liên quan

  • Computer-Aided Design (CAD)
  • Geographic Information System (GIS)
  • Computational Science
  • Algorithm
  • Computer Numerical Control (CNC)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm