Contracting party

Định nghĩa Contracting party là gì?

Contracting partyBên ký kết hợp đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Contracting party – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Entity người tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc với một hoặc khác nhiều bên ký kết hợp đồng và do đó chấp nhận những lợi ích và nghĩa vụ quy định trong đó. Đối với hợp đồng có giá trị, mỗi bên ký kết hợp đồng với một hợp đồng phải là một đảng có thẩm quyền.

Definition – What does Contracting party mean

Entity who enters into a binding agreement with one or more other contracting parties and thus accepts the benefits and obligations specified therein. For a contract to be valid, every contracting party to a contract must be a competent party.

Source: ? Business Dictionary