File Format

Định nghĩa File Format là gì?

File FormatĐịnh dạng tập tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ File Format – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một định dạng tập tin xác định cấu trúc và kiểu dữ liệu được lưu trữ trong một tập tin. Cấu trúc của một tập tin thông thường có thể bao gồm một tiêu đề, siêu dữ liệu, nội dung được lưu, và một (EOF) marker end-of-file. Các dữ liệu được lưu trữ trong các tập tin phụ thuộc vào mục đích của định dạng tập tin. Một số tác phẩm, chẳng hạn như các file XML, được sử dụng để lưu trữ danh sách các mục, trong khi những người khác, chẳng hạn như tập tin hình ảnh JPEG chỉ đơn giản chứa một khối dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the File Format? – Definition

A file format defines the structure and type of data stored in a file. The structure of a typical file may include a header, metadata, saved content, and an end-of-file (EOF) marker. The data stored in the file depends on the purpose of the file format. Some files, such as XML files, are used to store lists of items, while others, such as JPEG image files simply contain a block of data.

Understanding the File Format

Thuật ngữ liên quan

  • File Extension
  • File Server

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm