Bonus-malus system

Định nghĩa Bonus-malus system là gì?

Bonus-malus systemHệ thống tiền thưởng-Malus. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bonus-malus system – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chương trình ưu đãi được thiết kế để cung cấp cho một tiền thưởng tiêu cực đối với hiệu suất kém. Này gần đây đã trở thành cân nhắc kỹ lưỡng hơn bởi các tập đoàn cho người lao động hoặc giám đốc điều hành không đáp ứng các mục tiêu của họ, nhưng không nhất thiết là tất yếu. Hệ thống này cũng không được chấp nhận rộng rãi bởi vì nhân viên có xu hướng không chấp nhận hoặc đồng ý này tại thời điểm hợp đồng lao động.

Definition – What does Bonus-malus system mean

An incentive program designed to give a negative bonus for poor performance. This has recently become considered more seriously by corporations for employees or executives that fail to meet their objectives but are not necessarily dispensable. This system is also not widely adopted because employees tend not to accept or agree to this at the time of the employment contract.

Source: ? Business Dictionary