Category: Kinh tế

Walk Out

Walk Out Walk Out là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Walk Out …

Stylist

Stylist Stylist là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Stylist – Definition Stylist …

Unified Payment Interface (UPI)

Unified Payment Interface (UPI) Unified Payment Interface (UPI) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách …

Package Price

Package Price Package Price là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Package Price …

Country Risk Premium (CRP)

Country Risk Premium (CRP) Country Risk Premium (CRP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách …

Quantity Surveyor

Quantity Surveyor Quantity Surveyor là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Quantity Surveyor …

Commodity Research Bureau Index (CRB)

Commodity Research Bureau Index (CRB) Commodity Research Bureau Index (CRB) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng …

Comodo PositiveSSL Certificates

Comodo PositiveSSL Certificates Comodo PositiveSSL Certificates – Confidentiality Software Comodo PositiveSSL Certificates là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews …

Gini Coefficient

Gini Coefficient Gini Coefficient là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Gini Coefficient …

Font Awesome

Font Awesome Font Awesome – Web Frameworks Software Font Awesome là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh …

Mautic WooCommerce Integration PRO

Mautic WooCommerce Integration PRO Mautic WooCommerce Integration PRO – Other Marketing Software Mautic WooCommerce Integration PRO là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng …

Paper Money

Paper Money Paper Money là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Paper Money …

Lawmaker

Lawmaker Lawmaker là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Lawmaker – Definition Lawmaker …

Error Correction Models (Ecms)

Error Correction Models (Ecms) Error Correction Models (Ecms) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách …

Large-Sized

Large-Sized Large-Sized là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Large-Sized – Definition Large-Sized …

Receiving Cashier

Receiving Cashier Receiving Cashier là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Receiving Cashier …

HPE Synergy

HPE Synergy HPE Synergy – Data Center Networking Software HPE Synergy là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và …

Swear In (To Swear Somebody In)

Swear In (To Swear Somebody In) Swear In (To Swear Somebody In) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu …

Proportional Scale

Proportional Scale Proportional Scale là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Proportional Scale …

Lemming

Lemming Lemming là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Lemming – Definition Lemming …

Extrema

Extrema Extrema là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Extrema – Definition Extrema …

youdao

youdao youdao – Python Package Software youdao là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng …

Bacula Enterprise

Bacula Enterprise Bacula Enterprise – Data Recovery Software Bacula Enterprise là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh …

Chetu Pharmacy

Chetu Pharmacy Chetu Pharmacy – Health Care Software Chetu Pharmacy là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh …

Tango Lease Administration and Lease Accounting

Tango Lease Administration and Lease Accounting Tango Lease Administration and Lease Accounting – Real Estate Software Tango Lease Administration and Lease Accounting là gì? Thông …

Public International Law

Public International Law Public International Law là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng …

Caresoft

Caresoft Caresoft – Health Care Software Caresoft là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng …

Asset Financing

Asset Financing Asset Financing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Asset Financing …

Dentrix Ascend

Dentrix Ascend Dentrix Ascend – Health Care Software Dentrix Ascend là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh …

AWS CodeBuild

AWS CodeBuild AWS CodeBuild – DevOps Software AWS CodeBuild là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá …

SoftClinic Patient Portal

SoftClinic Patient Portal SoftClinic Patient Portal – Health Care Software SoftClinic Patient Portal là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, …

Late-Day Trading

Late-Day Trading Late-Day Trading là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Late-Day Trading …

SurveyMonkey Engage

SurveyMonkey Engage SurveyMonkey Engage – Talent Management Software SurveyMonkey Engage là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh …

Pre-Arranged Trading

Pre-Arranged Trading Pre-Arranged Trading là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Pre-Arranged Trading …

Production Facility

Production Facility Production Facility là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Production Facility …

Entire Contract Provision

Entire Contract Provision Entire Contract Provision là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng …

NextGen Connect (formerly Mirth Connect)

NextGen Connect (formerly Mirth Connect) NextGen Connect (formerly Mirth Connect) – Health Care Software NextGen Connect (formerly Mirth Connect) là gì? Thông tin tổng quan, …

Glew

Glew Glew – E-Commerce Software Glew là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng phần …

SEO Tester Online

SEO Tester Online SEO Tester Online – SEO Software SEO Tester Online là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews …

Price-Performance Ratio

Price-Performance Ratio Price-Performance Ratio là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Price-Performance Ratio …

Workflow Engine

Workflow Engine Workflow Engine – Integrated Development Environment (IDE) Software Workflow Engine là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews …

Natural World

Natural World Natural World là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Natural World …

Driver Genius 18 Professional

Driver Genius 18 Professional Driver Genius 18 Professional – Other Office Software Driver Genius 18 Professional là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng …

Cerego

Cerego Cerego – Education Software Cerego là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng phần …

Shop Without (Going) Shopping

Shop Without (Going) Shopping Shop Without (Going) Shopping là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách …

Advertisement Solicitor

Advertisement Solicitor Advertisement Solicitor là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Advertisement Solicitor …

Insolvent

Insolvent Insolvent là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Insolvent – Definition Insolvent …

Bitumen

Bitumen Bitumen là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Bitumen – Definition Bitumen …

Surreal CMS

Surreal CMS Surreal CMS – Web Content Management Software Surreal CMS là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và …

Town And Country Planning

Town And Country Planning Town And Country Planning là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách …

Legal Templates

Legal Templates Legal Templates – Legal Software Legal Templates là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá …

Renting

Renting Renting là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Renting – Definition Renting …

Community Rating

Community Rating Community Rating là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Community Rating …

Sticky Price

Sticky Price Sticky Price là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sticky Price …

Public Opinion

Public Opinion Public Opinion là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Public Opinion …

Normal Market Size

Normal Market Size Normal Market Size là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng …

labfolder Electronic Lab Notebook

labfolder Electronic Lab Notebook labfolder Electronic Lab Notebook – Laboratory Software labfolder Electronic Lab Notebook là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn …

EasyBib for G Suite

EasyBib for G Suite EasyBib for G Suite – G Suite Marketplace Software EasyBib for G Suite là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, …

Buy-Sell Agreement

Buy-Sell Agreement Buy-Sell Agreement là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Buy-Sell Agreement …

Full Gold Standard

Full Gold Standard Full Gold Standard là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng …

Evidence Of Conformity

Evidence Of Conformity Evidence Of Conformity là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng …

Caliber

Caliber Caliber – Real Estate Software Caliber là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng …

Orion

Orion Orion – Team Collaboration Software Orion là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng …

Capital Commitment

Capital Commitment Capital Commitment là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Capital Commitment …

Member Corporation

Member Corporation Member Corporation là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Member Corporation …

Low-Interest Rate

Low-Interest Rate Low-Interest Rate là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Low-Interest Rate …

Chaport Live Chat

Chaport Live Chat Chaport Live Chat – Live Chat Software Chaport Live Chat là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, …

zANTI

zANTI zANTI – Data Security Software zANTI là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng …

Start A Meeting (To…)

Start A Meeting (To…) Start A Meeting (To…) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách …

Non-Negotiable

Non-Negotiable Non-Negotiable là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Non-Negotiable – Definition Non-Negotiable …

McAfee Cloud Workload Security

McAfee Cloud Workload Security McAfee Cloud Workload Security – Cloud Security Software McAfee Cloud Workload Security là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng …

Comodo cWatch Website Security Stack

Comodo cWatch Website Security Stack Comodo cWatch Website Security Stack – Application Security Software Comodo cWatch Website Security Stack là gì? Thông tin tổng quan, …

Stanford Graduate School of Business

Stanford Graduate School of Business Stanford Graduate School of Business là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng …

Amazon Transcribe

Amazon Transcribe Amazon Transcribe – Deep Learning Software Amazon Transcribe là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh …

Management by Objectives (MBO)

Management by Objectives (MBO) Management by Objectives (MBO) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách …

Site Audit

Site Audit Site Audit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Site Audit …

Export Contract

Export Contract Export Contract là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Export Contract …

Delphi Method

Delphi Method Delphi Method là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Delphi Method …

Proprietor

Proprietor Proprietor là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Proprietor – Definition Proprietor …

Conventional Mortgage or Loan

Conventional Mortgage or Loan Conventional Mortgage or Loan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách …

Non-Participating

Non-Participating Non-Participating là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Non-Participating – Definition Non-Participating …

Crash

Crash Crash là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Crash – Definition Crash …

Stringent Money Market

Stringent Money Market Stringent Money Market là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng …

KeepSolid VPN Unlimited

KeepSolid VPN Unlimited KeepSolid VPN Unlimited – Confidentiality Software KeepSolid VPN Unlimited là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews …

Storage

Storage Storage là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Storage – Definition Storage …

Field Trip

Field Trip Field Trip – Marketplace Apps Field Trip là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá …

Fisher College of Business

Fisher College of Business Fisher College of Business là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách …

Net Realizable Value Of Accounts Receivable

Net Realizable Value Of Accounts Receivable Net Realizable Value Of Accounts Receivable là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu …

Event Management

Event Management Event Management – DevOps Software Event Management là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá …

Screenplay Formatter for G Suite

Screenplay Formatter for G Suite Screenplay Formatter for G Suite – G Suite Marketplace Software Screenplay Formatter for G Suite là gì? Thông tin tổng …

Convertible Bond (CVS)

Convertible Bond (CVS) Convertible Bond (CVS) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng …

Bagel Land

Bagel Land Bagel Land là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Bagel Land …

MNT (Mongolian Tugrug)

MNT (Mongolian Tugrug) MNT (Mongolian Tugrug) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng …

Unchanged

Unchanged Unchanged là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Unchanged – Definition Unchanged …

ProMiles XF

ProMiles XF ProMiles XF – Distribution Software ProMiles XF là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá …

Speedify for Teams

Speedify for Teams Speedify for Teams – Confidentiality Software Speedify for Teams là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews …

Dualism

Dualism Dualism là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Dualism – Definition Dualism …

Inspection Fee

Inspection Fee Inspection Fee là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Inspection Fee …

Email Grabber

Email Grabber Email Grabber – Demand Generation Software Email Grabber là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh …

clj-ml

clj-ml clj-ml – Machine Learning Software clj-ml là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng …

Abridged Account

Abridged Account Abridged Account là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Abridged Account …

Delio 1Click

Delio 1Click Delio 1Click – Inbound Call Tracking Software Delio 1Click là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và …

Reproductive Debt

Reproductive Debt Reproductive Debt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Reproductive Debt …

Estimated Recovery Value – ERV

Estimated Recovery Value – ERV Estimated Recovery Value – ERV là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng …

Creative Boutique

Creative Boutique Creative Boutique là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Creative Boutique …

Green Book

Green Book Green Book là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Green Book …

Thinglink

Thinglink Thinglink – Other Marketing Software Thinglink là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng …

Hochiminh Stock Exchange – Hose

Hochiminh Stock Exchange – Hose Hochiminh Stock Exchange – Hose là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng …

Prompt Payment

Prompt Payment Prompt Payment là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Prompt Payment …

Half-A-Dozen

Half-A-Dozen Half-A-Dozen là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Half-A-Dozen – Definition Half-A-Dozen …

Working Poor

Working Poor Working Poor là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Working Poor …