Category: Tìm tên File

LD2 File

LD2 File File LD2 là gì? Cách mở file .LD2? Những phần mềm mở file .LD2 và sửa file lỗi. Convert Binary LD2 file sang …

PRESENT File

PRESENT File File PRESENT là gì? Cách mở file .PRESENT? Những phần mềm mở file .PRESENT và sửa file lỗi. Convert N/A PRESENT file sang …

QBO File

QBO File File QBO là gì? Cách mở file .QBO? Những phần mềm mở file .QBO và sửa file lỗi. Convert Binary QBO file sang …

Chief Architect Home Designer

Chief Architect Home Designer Chief Architect Home Designer là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn …

TUZ File

TUZ File File TUZ là gì? Cách mở file .TUZ? Những phần mềm mở file .TUZ và sửa file lỗi. Convert N/A TUZ file sang …

Full Stack

Full Stack Định nghĩa Full Stack là gì? Full Stack là Đầy đủ ngăn xếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full Stack …

Panel bank

Panel bank Định nghĩa Panel bank là gì? Panel bank là Ngân hàng bảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Panel bank – …

Course of employment

Course of employment Định nghĩa Course of employment là gì? Course of employment là Tất nhiên việc làm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật …

Commercial property

Commercial property Định nghĩa Commercial property là gì? Commercial property là Tài sản thương mại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Commercial property …

TPU File

TPU File File TPU là gì? Cách mở file .TPU? Những phần mềm mở file .TPU và sửa file lỗi. Convert N/A TPU file sang …

Perimeter Security

Perimeter Security Định nghĩa Perimeter Security là gì? Perimeter Security là An ninh chu vi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Perimeter Security …

Private law

Private law Định nghĩa Private law là gì? Private law là Luật riêng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Private law – một …

Appointed actuary

Appointed actuary Định nghĩa Appointed actuary là gì? Appointed actuary là Chuyên viên thống kê bổ nhiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ …

Google AdWords

Google AdWords Định nghĩa Google AdWords là gì? Google AdWords là Google AdWords. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google AdWords – một …

Accomplice

Accomplice Định nghĩa Accomplice là gì? Accomplice là Đồng lõa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accomplice – một thuật ngữ được sử …

Pokki

Pokki Pokki là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link …

TLQ File

TLQ File File TLQ là gì? Cách mở file .TLQ? Những phần mềm mở file .TLQ và sửa file lỗi. Convert N/A TLQ file sang …

Discount for lack of marketability

Discount for lack of marketability Định nghĩa Discount for lack of marketability là gì? Discount for lack of marketability là Giảm giá vì thiếu khả …

TTY File

TTY File File TTY là gì? Cách mở file .TTY? Những phần mềm mở file .TTY và sửa file lỗi. Convert N/A TTY file sang …

Thermostat

Thermostat Định nghĩa Thermostat là gì? Thermostat là Máy điều nhiệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thermostat – một thuật ngữ được …

UID File

UID File File UID là gì? Cách mở file .UID? Những phần mềm mở file .UID và sửa file lỗi. Convert N/A UID file sang …

NKS File

NKS File File NKS là gì? Cách mở file .NKS? Những phần mềm mở file .NKS và sửa file lỗi. Convert Binary NKS file sang …

NDJ File

NDJ File File NDJ là gì? Cách mở file .NDJ? Những phần mềm mở file .NDJ và sửa file lỗi. Convert N/A NDJ file sang …

XML

XML Định nghĩa XML là gì? XML là XML. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ XML – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical …

Mortgage fallout

Mortgage fallout Định nghĩa Mortgage fallout là gì? Mortgage fallout là Thế chấp bụi phóng xạ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mortgage …

Legal fiction

Legal fiction Định nghĩa Legal fiction là gì? Legal fiction là Tiểu thuyết hợp pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Legal fiction …

Occupational hygiene

Occupational hygiene Định nghĩa Occupational hygiene là gì? Occupational hygiene là Vệ sinh lao động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Occupational hygiene …

Trade out

Trade out Định nghĩa Trade out là gì? Trade out là Buôn bán ra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trade out – …

SMT File

SMT File File SMT là gì? Cách mở file .SMT? Những phần mềm mở file .SMT và sửa file lỗi. Convert Zip SMT file sang …

IBT File

IBT File File IBT là gì? Cách mở file .IBT? Những phần mềm mở file .IBT và sửa file lỗi. Convert Binary IBT file sang …

Nero Blu-ray Player

Nero Blu-ray Player Nero Blu-ray Player là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng …

Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab)

Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) Định nghĩa Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) là gì? Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) là Phòng thí nghiệm gia tốc …

Zoopraxiscope

Zoopraxiscope Định nghĩa Zoopraxiscope là gì? Zoopraxiscope là Zoopraxiscope. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zoopraxiscope – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology …

Binder

Binder Định nghĩa Binder là gì? Binder là Chất kết dính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Binder – một thuật ngữ thuộc …

Fiber to the Curb (FTTC)

Fiber to the Curb (FTTC) Định nghĩa Fiber to the Curb (FTTC) là gì? Fiber to the Curb (FTTC) là Fiber to the Curb (FTTC). …

GRIB2 File

GRIB2 File File GRIB2 là gì? Cách mở file .GRIB2? Những phần mềm mở file .GRIB2 và sửa file lỗi. Convert Binary GRIB2 file sang …

WOLF File

WOLF File File WOLF là gì? Cách mở file .WOLF? Những phần mềm mở file .WOLF và sửa file lỗi. Convert N/A WOLF file sang …

Guest worker

Guest worker Định nghĩa Guest worker là gì? Guest worker là Nhân viên của khách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Guest worker …

Discipline

Discipline Định nghĩa Discipline là gì? Discipline là Kỷ luật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Discipline – một thuật ngữ được sử …

Financial resources

Financial resources Định nghĩa Financial resources là gì? Financial resources là Nguồn tài chính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Financial resources – …

Criminal case

Criminal case Định nghĩa Criminal case là gì? Criminal case là Vụ án hình sự. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Criminal case …

VP File

VP File File VP là gì? Cách mở file .VP? Những phần mềm mở file .VP và sửa file lỗi. Convert Binary VP file sang …

Bitrate

Bitrate Định nghĩa Bitrate là gì? Bitrate là bitrate. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bitrate – một thuật ngữ thuộc nhóm Bits …

Cable Management

Cable Management Định nghĩa Cable Management là gì? Cable Management là Quản lý cáp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cable Management – …

Process design

Process design Định nghĩa Process design là gì? Process design là Quá trình thiết kế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Process design …

Z-Wave

Z-Wave Định nghĩa Z-Wave là gì? Z-Wave là Z-Wave. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Z-Wave – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology …

Affective behavior

Affective behavior Định nghĩa Affective behavior là gì? Affective behavior là Hành vi cảm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Affective behavior – …

ALG File

ALG File File ALG là gì? Cách mở file .ALG? Những phần mềm mở file .ALG và sửa file lỗi. Convert XML ALG file sang …

Software Architecture

Software Architecture Định nghĩa Software Architecture là gì? Software Architecture là Kiến trúc phần mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Architecture …

Supernet

Supernet Định nghĩa Supernet là gì? Supernet là Supernet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Supernet – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology …

Nominal rate of return

Nominal rate of return Định nghĩa Nominal rate of return là gì? Nominal rate of return là Lãi suất danh nghĩa lợi nhuận. Đây là …

Search Protect

Search Protect Search Protect là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

ABC File

ABC File File ABC là gì? Cách mở file .ABC? Những phần mềm mở file .ABC và sửa file lỗi. Convert Binary ABC file sang …

SCL File

SCL File File SCL là gì? Cách mở file .SCL? Những phần mềm mở file .SCL và sửa file lỗi. Convert N/A SCL file sang …

Handicap

Handicap Định nghĩa Handicap là gì? Handicap là Người tàn tật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Handicap – một thuật ngữ được …

Identity Management (ID Management)

Identity Management (ID Management) Định nghĩa Identity Management (ID Management) là gì? Identity Management (ID Management) là Identity Management (Quản lý ID). Đây là nghĩa …

INSP File

INSP File File INSP là gì? Cách mở file .INSP? Những phần mềm mở file .INSP và sửa file lỗi. Convert N/A INSP file sang …

Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM)

Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM) Định nghĩa Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM) là gì? Mobile Digital Rights Management (Mobile DRM) là Digital Rights …

Open system

Open system Định nghĩa Open system là gì? Open system là Hệ thống mở. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open system – …

Windows Azure

Windows Azure Định nghĩa Windows Azure là gì? Windows Azure là Windows Azure. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Azure – một …

Buildup approach

Buildup approach Định nghĩa Buildup approach là gì? Buildup approach là Cách tiếp cận tích tụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Buildup …

Megaupload

Megaupload Định nghĩa Megaupload là gì? Megaupload là Megaupload. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Megaupload – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology …

Escalation procedures

Escalation procedures Định nghĩa Escalation procedures là gì? Escalation procedures là Thủ tục leo thang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Escalation procedures …

NHF File

NHF File File NHF là gì? Cách mở file .NHF? Những phần mềm mở file .NHF và sửa file lỗi. Convert N/A NHF file sang …

OPC File

OPC File File OPC là gì? Cách mở file .OPC? Những phần mềm mở file .OPC và sửa file lỗi. Convert N/A OPC file sang …

Doing business as (DBA)

Doing business as (DBA) Định nghĩa Doing business as (DBA) là gì? Doing business as (DBA) là Kinh doanh như (DBA). Đây là nghĩa tiếng …

Life cycle cost

Life cycle cost Định nghĩa Life cycle cost là gì? Life cycle cost là Chi phí vòng đời. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật …

Debit card

Debit card Định nghĩa Debit card là gì? Debit card là Thẻ ghi nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Debit card – …

Directory Server Agent (DSA)

Directory Server Agent (DSA) Định nghĩa Directory Server Agent (DSA) là gì? Directory Server Agent (DSA) là Directory Server Agent (DSA). Đây là nghĩa tiếng …

Balabolka

Balabolka Balabolka là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link …

TCP/IP

TCP/IP Định nghĩa TCP/IP là gì? TCP/IP là TCP / IP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ TCP/IP – một thuật ngữ thuộc …

Multi-Cloud Deployment

Multi-Cloud Deployment Định nghĩa Multi-Cloud Deployment là gì? Multi-Cloud Deployment là Đa-Cloud Deployment. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multi-Cloud Deployment – một …

BGM File

BGM File File BGM là gì? Cách mở file .BGM? Những phần mềm mở file .BGM và sửa file lỗi. Convert N/A BGM file sang …

Swear Filter

Swear Filter Định nghĩa Swear Filter là gì? Swear Filter là Thề Lọc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Swear Filter – một …

Memory In Cassette (MIC)

Memory In Cassette (MIC) Định nghĩa Memory In Cassette (MIC) là gì? Memory In Cassette (MIC) là Memory Trong Cassette (MIC). Đây là nghĩa tiếng …

Code Signing

Code Signing Định nghĩa Code Signing là gì? Code Signing là Mã Ký. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Code Signing – một …

Onion Routing

Onion Routing Định nghĩa Onion Routing là gì? Onion Routing là Onion Routing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Onion Routing – một …

12P File

12P File File 12P là gì? Cách mở file .12P? Những phần mềm mở file .12P và sửa file lỗi. Convert N/A 12P file sang …

EPP File

EPP File File EPP là gì? Cách mở file .EPP? Những phần mềm mở file .EPP và sửa file lỗi. Convert N/A EPP file sang …

Matching principle

Matching principle Định nghĩa Matching principle là gì? Matching principle là Nguyên tắc phù hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Matching principle …

Exhibit

Exhibit Định nghĩa Exhibit là gì? Exhibit là Tang vật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Exhibit – một thuật ngữ được sử …

SPLIT File

SPLIT File File SPLIT là gì? Cách mở file .SPLIT? Những phần mềm mở file .SPLIT và sửa file lỗi. Convert N/A SPLIT file sang …

LEQ File

LEQ File File LEQ là gì? Cách mở file .LEQ? Những phần mềm mở file .LEQ và sửa file lỗi. Convert N/A LEQ file sang …

Mountain Lion

Mountain Lion Định nghĩa Mountain Lion là gì? Mountain Lion là Sư tử núi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mountain Lion – …

607 File

607 File File 607 là gì? Cách mở file .607? Những phần mềm mở file .607 và sửa file lỗi. Convert N/A 607 file sang …

AB File

AB File File AB là gì? Cách mở file .AB? Những phần mềm mở file .AB và sửa file lỗi. Convert Binary AB file sang …

ZS3 File

ZS3 File File ZS3 là gì? Cách mở file .ZS3? Những phần mềm mở file .ZS3 và sửa file lỗi. Convert Binary ZS3 file sang …

GLKSAVE File

GLKSAVE File File GLKSAVE là gì? Cách mở file .GLKSAVE? Những phần mềm mở file .GLKSAVE và sửa file lỗi. Convert N/A GLKSAVE file sang …

ODM File

ODM File File ODM là gì? Cách mở file .ODM? Những phần mềm mở file .ODM và sửa file lỗi. Convert N/A ODM file sang …

NFS File

NFS File File NFS là gì? Cách mở file .NFS? Những phần mềm mở file .NFS và sửa file lỗi. Convert N/A NFS file sang …

XUS File

XUS File File XUS là gì? Cách mở file .XUS? Những phần mềm mở file .XUS và sửa file lỗi. Convert N/A XUS file sang …

Project definition

Project definition Định nghĩa Project definition là gì? Project definition là Định nghĩa dự án. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Project definition …

SQLITE3 File

SQLITE3 File File SQLITE3 là gì? Cách mở file .SQLITE3? Những phần mềm mở file .SQLITE3 và sửa file lỗi. Convert Binary SQLITE3 file sang …

HOATIEU File

HOATIEU File File HOATIEU là gì? Cách mở file .HOATIEU? Những phần mềm mở file .HOATIEU và sửa file lỗi. Convert N/A HOATIEU file sang …

Patriot Act

Patriot Act Định nghĩa Patriot Act là gì? Patriot Act là Đạo luật Patriot. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Patriot Act – …

GREY File

GREY File File GREY là gì? Cách mở file .GREY? Những phần mềm mở file .GREY và sửa file lỗi. Convert N/A GREY file sang …

Search Box

Search Box Định nghĩa Search Box là gì? Search Box là Hộp tìm kiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Search Box – …

IFL File

IFL File File IFL là gì? Cách mở file .IFL? Những phần mềm mở file .IFL và sửa file lỗi. Convert Text IFL file sang …

TruTops Convert

TruTops Convert TruTops Convert là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông …

Product sample

Product sample Định nghĩa Product sample là gì? Product sample là Mẫu sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product sample – …

APX File

APX File File APX là gì? Cách mở file .APX? Những phần mềm mở file .APX và sửa file lỗi. Convert Binary APX file sang …

Ampere (A)

Ampere (A) Định nghĩa Ampere (A) là gì? Ampere (A) là Ampe (A). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ampere (A) – một …

Auditor’s opinion

Auditor’s opinion Định nghĩa Auditor’s opinion là gì? Auditor’s opinion là Ý kiến ​​của kiểm toán viên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ …

Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Định nghĩa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) là gì? Unmanned Aerial Vehicle (UAV) là Không người lái Aerial Vehicle (UAV). Đây là …

Counterparty risk

Counterparty risk Định nghĩa Counterparty risk là gì? Counterparty risk là Rủi ro đối tác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Counterparty risk …

Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM)

Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) Định nghĩa Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) là gì? Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) là Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing (CAD / CAM). …

eMule

eMule eMule là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link …

Mesh Networking

Mesh Networking Định nghĩa Mesh Networking là gì? Mesh Networking là Lưới Networking. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mesh Networking – một …

DVG File

DVG File File DVG là gì? Cách mở file .DVG? Những phần mềm mở file .DVG và sửa file lỗi. Convert N/A DVG file sang …

Aided recall

Aided recall Định nghĩa Aided recall là gì? Aided recall là Thu hồi được hỗ trợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aided …