Brand association

Định nghĩa Brand association là gì?

Brand associationHiệp hội thương hiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brand association – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức độ mà một thương hiệu cụ thể gợi nhớ các thuộc tính của một loại sản phẩm nói chung. Ví dụ, yêu cầu cho ‘Pampers’ khi ai muốn tã dùng một lần.

Definition – What does Brand association mean

Extent to which a particular brand calls to mind the attributes of a general product category. For example, asking for ‘Pampers’ when one wants disposable diapers.

Source: ? Business Dictionary