DAS

Định nghĩa DAS là gì?

DASDAS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DAS – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của “Direct Attached Storage.” DAS đề cập đến bất kỳ thiết bị lưu trữ được kết nối trực tiếp với máy tính. Ví dụ như ổ cứng, ổ SSD, và ổ đĩa quang. Trong khi DAS có thể tham khảo các thiết bị lưu trữ nội bộ, nó thường được mô tả thiết bị bên ngoài, chẳng hạn như một ổ cứng gắn ngoài.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DAS? – Definition

Stands for “Direct Attached Storage.” DAS refers to any storage device connected directly to a computer. Examples include HDDs, SSDs, and optical drives. While DAS can refer to internal storage devices, it is most often describes external devices, such as an external hard drive.

Understanding the DAS

Thuật ngữ liên quan

  • Dark Mode
  • Dashboard

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm