Elemental

Định nghĩa Elemental là gì?

ElementalNguyên chất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Elemental – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thành lập duy nhất của một yếu tố, chẳng hạn như sắt nguyên tố đó là gì, nhưng sắt nguyên chất (Fe).

Definition – What does Elemental mean

Constituted only of one element, such as elemental iron which is nothing but pure iron (Fe).

Source: ? Business Dictionary