Foil

Định nghĩa Foil là gì?

Foil. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foil – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mỏng Chất liệu hơn 0,15 mm. tài liệu dày hơn (lên đến 0,25 mm) được gọi là một bộ phim, bất cứ điều gì dày hơn 0,25 mm được gọi là một tờ.

Definition – What does Foil mean

Material thinner than 0.15 millimeter. Thicker material (up to 0.25 millimeter) is called a film, anything thicker than 0.25 millimeter is called a sheet.

Source: ? Business Dictionary