Linux Console Terminal

Định nghĩa Linux Console Terminal là gì?

Linux Console TerminalLinux điều khiển ga. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Linux Console Terminal – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Linux console terminal là một trong những hệ thống console cung cấp trong các hành vi bị đầu cuối Linux kernel.The Linux console như là phương tiện cho các hoạt động đầu vào và đầu ra cho một hệ thống Linux. Một Linux console terminal tương tự như dòng lệnh trong Microsoft Windows nhưng nó khác ở chỗ nó có thể thực hiện bất kỳ hoạt động trên hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Linux Console Terminal? – Definition

A Linux console terminal is one of the system consoles provided in the Linux kernel.The Linux console terminal acts as the medium for input and output operations for a Linux system. A Linux console terminal is similar to command line in Microsoft Windows but it differs in that it can perform any operation on the system.

Understanding the Linux Console Terminal

Thuật ngữ liên quan

  • Console (CON)
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Linux Kernel
  • Linux
  • Command Line
  • Console Application
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm