LTL

Định nghĩa LTL là gì?

LTLLTL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ LTL – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem ít hơn tải trọng xe tải.

Definition – What does LTL mean

See less than truck load.

Source: ? Business Dictionary