Missing value

Định nghĩa Missing value là gì?

Missing valueGiá trị còn thiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Missing value – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ví dụ trong đó không có dữ liệu được trình bày cho các biến trong câu hỏi. Mặc dù đây là phổ biến, nó tạo ra các vấn đề trong việc sử dụng các dữ liệu còn lại để dự đoán với bất kỳ sự chắc chắn thị trường kỳ hạn liên kết với dữ liệu. Còn được gọi là thiếu dữ liệu

Definition – What does Missing value mean

An instance wherein no data is present for the variable in question. Although this is common, it creates problems in using the remaining data to predict with any certainty the futures affiliated with the data. Also called missing data

Source: ? Business Dictionary