Operational Data Store (ODS)

Định nghĩa Operational Data Store (ODS) là gì?

Operational Data Store (ODS)Store Data hoạt động (ODS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Operational Data Store (ODS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cửa hàng dữ liệu hoạt động (ODS) là một loại cơ sở dữ liệu thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để xử lý, sau đó nó sẽ gửi dữ liệu để hệ thống hoạt động và kho dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ODS được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ngắn hạn hoặc dữ liệu đang được sử dụng bởi các hệ thống vận hành hoặc các ứng dụng, trước khi lưu trữ trong một kho dữ liệu hoặc kho lưu trữ dữ liệu. Do đó, nó phục vụ như một cơ sở dữ liệu trung gian.

What is the Operational Data Store (ODS)? – Definition

An operational data store (ODS) is a type of database that collects data from multiple sources for processing, after which it sends the data to operational systems and data warehouses.

Understanding the Operational Data Store (ODS)

An ODS is used to store short term data or data currently in use by operational systems or applications, prior to storage in a data warehouse or data repository. Thus, it serves as an intermediate database.

Thuật ngữ liên quan

  • Master Data Management (MDM)
  • Datastore
  • Data Warehouse (DW)
  • Operational Support System (OSS)
  • ActiveX Data Objects (ADO)
  • Dynamic Domain Name System (DDNS)
  • Region of Interest (ROI)
  • Dominio Internet Inter-Orb Protocol
  • Portal (Internet)
  • COMPUter SECurity (COMPUSEC)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm