Predictive Text

Định nghĩa Predictive Text là gì?

Predictive TextĐoán trước văn bản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Predictive Text – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đoán trước văn bản là một công nghệ được sử dụng trong tin nhắn văn bản cho thấy lời cho một người dùng dựa trên các chữ cái được nhập và bối cảnh tổng thể của cụm từ được viết. Công nghệ này được sử dụng chủ yếu trong điện thoại thông minh và máy tính bảng để làm cho văn bản và tin nhắn văn bản dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đoán trước văn bản được thiết kế chủ yếu để giảm số lượng các nét chính cần thiết để viết một từ hoặc cụm từ. Thông thường, văn bản tiên đoán hoạt động trên các nguyên tắc của ngôn ngữ học, và cũng có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu các mục hoặc các điều khoản người dùng đã nhập trong quá khứ.

What is the Predictive Text? – Definition

Predictive text is a technology used in text messaging that suggests words to a user based on the letters being entered and the overall context of the phrase being written. This technology is mainly used in smartphones and tablets to make writing and text messaging easier and more efficient.

Understanding the Predictive Text

Predictive text is primarily designed to reduce the number of key strokes required to write a word or phrase. Typically, predictive text works on the principles of linguistics, and may also use a database of entries or terms the user has entered in the past.

Thuật ngữ liên quan

  • Smartphone
  • Text Messaging
  • Short Message Service (SMS)
  • Predictive Technology
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser
  • CardBus
  • Contact List
  • iPad

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm