Sales force automation (SFA)

Định nghĩa Sales force automation (SFA) là gì?

Sales force automation (SFA)Lực lượng bán hàng tự động (SFA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sales force automation (SFA) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tự động hoá việc hoạt động bán hàng thường xuyên thông qua hệ thống như vậy một hệ thống cấu hình bán hàng. Khi tích hợp với chức năng tiếp thị và dịch vụ khách hàng, nó trở thành một phần của quản lý mối quan hệ doanh nghiệp.

Definition – What does Sales force automation (SFA) mean

Automating the routine sales activities through systems such a sales configuration system. When integrated with marketing and customer service functions, it becomes a part of enterprise relationship management.

Source: ? Business Dictionary