Sales per square foot

Định nghĩa Sales per square foot là gì?

Sales per square footBán hàng mỗi foot vuông. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sales per square foot – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đo được sử dụng để đánh giá giá trị của không gian, cho dù đó là văn phòng hoặc bán lẻ. Bán hàng mỗi foot vuông là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định chi phí thuê cho các cửa hàng bán lẻ, lập kế hoạch mua hàng tồn kho, và đo lường lợi nhuận trên đầu tư cho cả leasor và cho thuê. Dữ liệu được lấy bằng cách chia tổng doanh thu ròng của feet vuông không gian bán hàng.

Definition – What does Sales per square foot mean

Measurement used to value the space’s value, whether it is office or retail. Sales per square foot is an important element in deciding rent fees for retail shops, planning inventory purchases, and measuring returns on investment for both the leasor and lease. The data is derived by dividing the total net sales by the square feet of the selling space.

Source: ? Business Dictionary