Action level

Định nghĩa Action level là gì?

Action levelMức độ hành động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Action level – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức độ tiếp xúc với một chất độc hại hoặc nguy cơ khác (hiện diện trong một môi trường làm việc hoặc tình huống) mà chủ nhân phải lấy biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ người lao động. Nó thường là một nửa của Giới Hạn Tiếp Xúc phép.

Definition – What does Action level mean

Level of exposure to a harmful substance or other hazard (present in a work environment or situation) at which an employer must take the required precautions to protect the workers. It is normally one half of the permissible exposure limit.

Source: ? Business Dictionary