Application Service Provider (ASP)

Định nghĩa Application Service Provider (ASP) là gì?

Application Service Provider (ASP)Cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Service Provider (ASP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) là một nhà cung cấp cung cấp người dùng cá nhân – hoặc toàn bộ doanh nghiệp – với các ứng dụng phần mềm qua mạng, thường là một mạng cục bộ (LAN) hoặc một mạng LAN với truy cập internet. Các phần mềm cung cấp có thể được gọi là phần mềm như một dịch vụ, ứng dụng trên máy, hoặc phần mềm theo yêu cầu. Một trong những hình thức cơ bản nhất của ASP là một nhà cung cấp cung cấp truy cập đến một phần mềm ứng dụng cụ thể sử dụng giao thức HTTP.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

ASP là một thay thế cho quá trình lặp đi lặp lại và tốn kém của việc cài đặt các phần mềm ứng dụng tương tự trên nhiều máy tính cá nhân hoặc trạm mạng, và sử dụng không gian ổ cứng cục bộ để cài đặt các ứng dụng. Một lợi ích nữa là nâng cấp phần mềm thường tự động, và ASP thường đồng ý cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và bảo mật cho phần mềm của nó. Với một kết nối mạng đầy đủ nhanh, ASP có thể hỗ trợ kinh doanh liên tục và thời gian làm việc linh hoạt.

  BH3 File

What is the Application Service Provider (ASP)? – Definition

An application service provider (ASP) is a vendor that provides individual users – or an entire enterprise – with software applications over a network, usually a local area network (LAN) or an LAN with internet access. The provided software may be referred to as software as a service, apps on tap, or on-demand software. One of the most basic forms of ASP is a vendor that provides access to a particular application software using HTTP protocol.

Understanding the Application Service Provider (ASP)

An ASP is an alternative to the repetitive and costly process of installing the same software application on many individual computers or network stations, and using local hard drive space to install those applications. An additional benefit is that software upgrades are often automatic, and the ASP often agrees to provide technical support and security for its software. With an adequately fast network connection, an ASP can support business continuity and flexible working hours.

Thuật ngữ liên quan

  • Business Services Provider (BSP)
  • Quality of Service (QoS)
  • Outsourcing
  • Host
  • Software as a Service (SaaS)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Java
  • Client
  • Wireless Application Service Provider (WASP)
  • Application Streaming

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm