Appointed actuary

Định nghĩa Appointed actuary là gì?

Appointed actuaryChuyên viên thống kê bổ nhiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appointed actuary – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuyên gia tính toán bởi một công ty bảo hiểm bổ nhiệm giao nhiệm vụ ghi chép dự trữ trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Definition – What does Appointed actuary mean

An actuary appointed by an insurance company charged with documenting the liability reserve of an insurer.

Source: ? Business Dictionary