Multinomial distribution

Định nghĩa Multinomial distribution là gì?

Multinomial distributionPhân phối đa thức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multinomial distribution – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một sự kết hợp của phân bố xác suất của một số biến ngẫu nhiên mà chỉ ra số lần một sự kiện độc quyền sẽ xảy ra trong một thử nghiệm đa thức độc lập lặp đi lặp lại. Do đó, nó có thể chỉ ra các khả năng có được một kết quả cụ thể từ một số lần thử.

Definition – What does Multinomial distribution mean

A combination of probability distribution of a number of random variables which indicates the number of times an exclusive event will occur in a repeated independent multinomial trial. Hence, it is able to indicate the possibilities of obtaining a particular result from a number of trials.

Source: ? Business Dictionary