Array Formula

Định nghĩa Array Formula là gì?

Array FormulaMảng Formula. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Array Formula – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một công thức mảng là một công thức được sử dụng trong bảng tính để thực hiện nhiều phép tính trên một loạt các mục trong một mảng chứ không phải trên một giá trị dữ liệu duy nhất. Các kết quả trả về từ một công thức mảng có thể có hai loại: một kết quả duy nhất hoặc nhiều kết quả.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một công thức mảng có thể được sử dụng để tính toán một cột hoặc hàng của tổng số phụ bằng cách đặt nó trong một hàng tế bào hoặc nó có thể được sử dụng để tính toán một giá trị duy nhất trong một tế bào duy nhất. Ví dụ, một công thức mảng = ROW (A1: A5) trả về một dãy số, đó là những con số hàng trong ô đầu tiên từ dãy A1: A5; nói cách khác, nó sẽ trả về {1, 2, 3, 4, 5}.
Trong một bảng tính Excel, công thức mảng được đính kèm giữa dấu ngoặc {}. Một chức năng container như SUM hoặc COUNT địa chỉ luôn được sử dụng trong khi làm việc với các công thức mảng để tổng hợp một loạt các dữ liệu đến một kết quả số duy nhất. Công thức = ROW (A1: A5) trong chế độ bình thường trở lại một số duy nhất 1, và các chức năng chứa SUM chỉ thực hiện tổng con số duy nhất. Nếu công thức được sử dụng như một công thức mảng sau đó = ROW (A1: A5) trả về một mảng các số liên tiếp và SUM chức năng cho biết thêm lên các phần tử của mảng, trả về một kết quả của 15 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ).
công thức mảng có những ưu điểm sau:

What is the Array Formula? – Definition

An array formula is a formula used in spreadsheets for performing multiple calculations on a series of items in an array rather than on a single data value. The results returned from an array formula can be of two types: a single result or multiple results.

Understanding the Array Formula

An array formula can be used to calculate a column or row of subtotals by placing it in a row of cells or it can be used to calculate a single value in a single cell. For example, an array formula =ROW(A1:A5) returns a series of numbers, which are the row numbers in the first cell from the range A1:A5; in other words, it returns {1, 2, 3, 4, 5}.
In an Excel spreadsheet, an array formula is enclosed between braces {}. A container function such as SUM or COUNT is always used while working with array formulas so as to aggregate a series of data to a single number result. The formula =ROW(A1:A5) in normal mode returns a single number 1, and the container function SUM just performs the sum of that single number. If the formula is used as an array formula then =ROW(A1:A5) returns an array of row numbers and SUM function adds up the elements of the array, returning a result of 15(=1+ 2+3+4+5).
Array formulas have the following advantages:

Thuật ngữ liên quan

  • Spreadsheet
  • Spreadsheet Software
  • Social Spreadsheet
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm