Feather one’s nest

Định nghĩa Feather one’s nest là gì?

Feather one’s nestTổ lông của một người. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Feather one’s nest – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biểu lấy từ các hành động của con chim của người mất lông để lót tổ lông một nests.To của họ là cung cấp cho bản thân tốt, đặc biệt là thông qua tài sản hoặc kết nối thuộc người khác.

Definition – What does Feather one’s nest mean

Expression taken from the act of bird’s who take feathers to line their nests.To feather one’s nest is to provide for yourself well, particularly through property or connections belonging to another person.

Source: ? Business Dictionary