Border Gateway Protocol (BGP)

Định nghĩa Border Gateway Protocol (BGP) là gì?

Border Gateway Protocol (BGP)Border Gateway Protocol (BGP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Border Gateway Protocol (BGP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Border Gateway Protocol (BGP) là một giao thức định tuyến sử dụng để truyền dữ liệu và thông tin giữa các cổng máy chủ khác nhau, mạng Internet hoặc các hệ thống tự trị. BGP là một con đường Vector Protocol (PVP), trong đó duy trì đường dẫn đến các host khác nhau, mạng và router gateway và xác định các quyết định định tuyến dựa trên đó. Nó không sử dụng nội thất Gateway Protocol (IGP) số liệu về các quyết định định tuyến, nhưng chỉ quyết định con đường dựa trên con đường, chính sách mạng và sets.Sometimes quy tắc, BGP được mô tả là một giao thức reachability chứ không phải là một giao thức định tuyến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vai trò BGP bao gồm:

What is the Border Gateway Protocol (BGP)? – Definition

Border Gateway Protocol (BGP) is a routing protocol used to transfer data and information between different host gateways, the Internet or autonomous systems. BGP is a Path Vector Protocol (PVP), which maintains paths to different hosts, networks and gateway routers and determines the routing decision based on that. It does not use Interior Gateway Protocol (IGP) metrics for routing decisions, but only decides the route based on path, network policies and rule sets.Sometimes, BGP is described as a reachability protocol rather than a routing protocol.

  Radiation

Understanding the Border Gateway Protocol (BGP)

BGP roles include:

Thuật ngữ liên quan

  • Open Shortest Path First (OSPF)
  • Ripping
  • Protocol
  • Routing
  • Network
  • Gateway
  • Router
  • Data
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Routing Table

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm