Brownout

Định nghĩa Brownout là gì?

BrownoutBrownout. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brownout – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giảm điện áp của nguồn điện cung cấp về mặt thương mại. Nó được gây ra bởi sự thất bại của thế hệ, truyền tải, hoặc hệ thống phân phối, hoặc cố tình bởi các tiện ích điện khi nhu cầu vượt quá cung. Người tiêu dùng có thể hoặc không thể nhận thấy sự khác biệt.

Definition – What does Brownout mean

Reduction in the voltage of commercially supplied power. It is caused either by the failure of generation, transmission, or distribution system, or deliberately by the power utility when demand exceeds supply. The consumer may or may not notice the difference.

Source: ? Business Dictionary