Duplicate bill of lading (B/L)

Định nghĩa Duplicate bill of lading (B/L) là gì?

Duplicate bill of lading (B/L)Trùng lặp vận đơn (B / L). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Duplicate bill of lading (B/L) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập thứ hai của tài liệu B / L gốc ban hành để thay thế mất hoặc hư hỏng bộ hồ sơ gốc. Còn được gọi là hóa đơn cấp lại vận đơn.

Definition – What does Duplicate bill of lading (B/L) mean

Second set of original B/L documents issued to replace lost or damaged original set. Also called reissued bill of lading.

Source: ? Business Dictionary