Central warehouse

Định nghĩa Central warehouse là gì?

Central warehouseKho trung tâm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Central warehouse – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ sở lưu trữ trong một hệ thống quản lý kho là một phần của một chuỗi cung ứng. Kho tọa lạc tại vị trí nằm ở trung tâm nhất để đủ khả năng một đại lý tàu biển khả năng tạm thời lô hàng nhà để phân phối cho các cơ sở kho khác hoặc đích vận chuyển thức.

Definition – What does Central warehouse mean

A storage facility within a warehouse management system that is part of a supply chain. The warehouse is located in the most centrally located position to afford a shipping agent the ability to temporarily house shipments for distribution to other warehouse facilities or final shipping destination.

Source: ? Business Dictionary