Colorable imitation

Định nghĩa Colorable imitation là gì?

Colorable imitationGiả có lẽ thật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Colorable imitation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhãn hiệu hoặc dịch vụ nhãn hiệu, đủ giống với một đăng ký để được coi là một nỗ lực tính toán để lừa dối.

Definition – What does Colorable imitation mean

Trademark or service mark, similar enough to a registered one to be considered as a calculated attempt to deceive.

Source: ? Business Dictionary