Continuity of Operations Plan (COOP)

Định nghĩa Continuity of Operations Plan (COOP) là gì?

Continuity of Operations Plan (COOP)Tính liên tục của Kế hoạch hoạt động (COOP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Continuity of Operations Plan (COOP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tính liên tục của Kế hoạch hoạt động hoặc COOP là một phần của một nguyên tắc gọi là tính liên tục của hoạt động đó giúp đảm bảo hoạt động rắc rối-miễn phí thông qua các sự kiện bất ngờ. Nhiều thuộc tính thuật ngữ này và ý tưởng cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã bắt buộc rằng các cơ quan cần phải cung cấp cho tính liên tục của hoạt động trong nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhiều doanh nghiệp cũng duy trì các loại kế hoạch. Trong thế giới kinh doanh, một liên tục của Kế hoạch hoạt động thường được gọi là kế hoạch thảm họa hoặc kế hoạch phục hồi. Doanh nghiệp mà không phải là bắt buộc để duy trì các loại kế hoạch thường xuyên làm như vậy để giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau khủng hoảng. Có một loạt các kỹ thuật khác nhau và chiến lược có thể là một phần của tính liên tục của Kế hoạch hoạt động. Các doanh nghiệp và các cơ quan có thể tạo ra hệ thống khoan dung lỗi và lưu trữ dự phòng để các dữ liệu nhạy cảm được duy trì thông qua trường hợp khẩn cấp. Họ cũng có thể đầu tư vào các hệ thống phần cứng không cần thiết để một văn phòng vẫn có thể chức năng nếu một trang web địa phương bị tổn thương.

What is the Continuity of Operations Plan (COOP)? – Definition

A Continuity of Operations Plan or COOP is part of a principle called continuity of operations that helps to ensure trouble-free operations through unanticipated events. Many attribute this term and idea to the U.S. Federal government which has mandated that agencies need to provide for continuity of operations in many different crises.

Understanding the Continuity of Operations Plan (COOP)

Many enterprises also maintain these kinds of plans. In the business world, a Continuity of Operations Plan is often called disaster planning or recovery plan. Businesses that are not mandated to maintain these kinds of plans often do so in order to minimize economic damage after a crisis. There are a range of different techniques and strategies that can be part of a Continuity of Operations Plan. Businesses and agencies can create fault tolerant systems and redundant storage so that sensitive data is maintained through an emergency. They can also invest in redundant hardware systems so that an office can still function if a local site is compromised.

Thuật ngữ liên quan

  • Disaster Recovery Plan (DRP)
  • Fault Tolerance
  • Redundant Array of Independent Nodes (RAIN)
  • Business Continuity Plan (BCP)
  • Application Virtualization
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm