Google Talk

Định nghĩa Google Talk là gì?

Google TalkGoogle Talk. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google Talk – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Google Talk là trò chuyện miễn phí và tin nhắn tức thời ứng dụng có sẵn trên nhiều nền tảng, bao gồm Android, Mac OS 10.5 hoặc sau, Linux, Windows (Server 2003, XP, và sau này) và Google Chrome OS Google. Google Talk cũng cung cấp hỗ trợ cho Voice over Internet Protocol (VoIP) hoặc cuộc gọi PC-to-PC. nền tảng di động, chẳng hạn như Android và BlackBerry, bao gồm Google Talk trên hầu hết các thiết bị tương thích.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ra mắt vào tháng 8 năm 2005, Google Talk hiện đang sử dụng trên toàn thế giới, chủ yếu là do tích hợp dễ dàng với nền tảng Gmail của Google, tạo điều kiện lưu trữ Gmail cho chat Google Talk và tin nhắn.

What is the Google Talk? – Definition

Google Talk is Google’s free chat and instant messaging application available on multiple platforms, including Android, Mac OS 10.5 or later, Linux, Windows (Server 2003, XP, and later) and Google Chrome OS. Google Talk also provides support for Voice over Internet Protocol (VoIP) or PC-to-PC calls. Mobile platforms, such as Android and BlackBerry, include Google Talk on most compatible devices.

Understanding the Google Talk

Launched in August 2005, Google Talk is now used worldwide, primarily because of its easy integration with Google’s Gmail platform, facilitating Gmail storage for Google Talk chats and messages.

Thuật ngữ liên quan

  • Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)
  • Google
  • Cross Platform
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Instant Message (IM)
  • Macintosh Operating System (Mac OS)
  • Linux
  • Windows XP
  • Chrome Operating System (Chrome OS)
  • Google Hangouts

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm