Convert Image To PDF

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Convert Image To PDF – NA

Phần mềm Convert Image To PDF

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Convert Image To PDF là phần mềm gì?

Convert Image To PDF là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Convert Image To PDF là Version NA (cập nhật NA)

Image Chuyển đổi descriptively cùng tên với phần mềm PDF từ Softinterface không chỉ là những gì tên của nó hứa hẹn nó sẽ làm. Nghĩa là, nó có thể mất tập tin hình ảnh sử dụng các định dạng như BMP, JPEG hoặc GIF (trong số những người khác) và chuyển đổi chúng thành tập tin PDF để họ có thể xem được bằng người xem như Adobe Reader. Chương trình thực hiện nhiều hơn một chút so với, mặc dù: nó cũng có thể đóng vai trò như một trợ lý chuyển đổi, ít nhất là cho các loại chuyển đổi, bằng cách cho người dùng các công cụ để tự động bộ phận chủ chốt của quá trình hoặc lập kế hoạch nhiệm vụ chuyển đổi lặp đi lặp lại. Người dùng có thể chạy một chuyển đổi cụ thể vào một ngày và thời gian cụ thể, ví dụ. Nó cũng có thể cho người sử dụng để sắp xếp chương trình để di chuyển các đầu vào (hình ảnh) tập tin vào một vị trí khác sau khi chuyển đổi là xong-nó thậm chí có thể xóa chúng nếu thiết lập để làm như vậy sau khi hoàn thành một nhiệm vụ. Phần mềm này cũng tự hào có khả năng chuyển đổi hàng loạt, cùng với các điều khiển để tạm dừng và bắt đầu chuyển đổi nếu người sử dụng cần để giải phóng bộ nhớ hệ thống. Cuối cùng, nó có thể tích hợp với vỏ Explorer, vì vậy người dùng Windows có thể chỉ đơn giản là click chuột phải vào một tập tin hình ảnh để đưa lên một tùy chọn để chuyển đổi nó thành một file PDF.

What is Convert Image To PDF?

The descriptively-titled Convert Image to PDF software from Softinterface does just what its name promises it shall do. That is, it can take image files using formats such as BMP, JPEG or GIF (among others) and convert them into PDF files so that they are viewable using viewers such as Adobe Reader. The program does a little more than that, though: it can also serve as a conversion assistant, at least for these types of conversions, by giving the user the tools for automating key parts of the process or scheduling repetitive conversion tasks. Users can run a particular conversion at a particular date and time, for example. It is also possible for the user to arrange for the program to move the input (image) files to another location after the conversion is finished—it may even delete them if set to do so following completion of a task. The software also boasts batch conversion abilities, along with controls for pausing and starting conversions if the user needs to free up system memory. Finally, it can integrate with the Explorer shell, so Windows users can simply right-click on an image file to bring up an option for converting it into a PDF.

Các loại file được mở bởi Convert Image To PDF

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Convert Image To PDF có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SII

Download Convert Image To PDF

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg